Jaarvergadering 13 oktober 2017

Uitnodiging algemene jaarvergadering Voetbal Vereniging Eext.

Vrijdag 13 oktober 2017  Aanvang 20.00 uur Eet Café Homan.

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag jeugd commissie
 7. Jaarverslag penningmeester
 8. Jaarverslag supporterscommisie
 9. Verslag kascommissie
 10. Verkiezing kascommissie
 11. Bestuursverkiezing:

 

 • Aftredend en niet herkiesbaar: Sandra Koopman

Toetredend tot het bestuur Alien Niemeijer –  Hopman (Secretariaat)

 • Aftredend en herkiesbaar:  Erik Warring  en Paul Poortman

(tegenkandidaten  kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij

de voorzitter van de vereniging).

 

 1. Rondvraag
 2. Sluiting